Algemene voorwaarden

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden van Alfa Gym te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap of abonnement, met Alfa Gym te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Als u namens een bedrijf, entiteit of organisatie een dienst afneemt van Alfa Gym, verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent met de bevoegdheid om dergelijke organisatie aan deze voorwaarden te binden.

Artikel 1: Inschrijving

Inschrijving of aanmelding vindt plaats door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Dit kan zowel in de vestiging te Rumbeke of via de website: https://alfagym.clubplanner.be/registration. Jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

Bij inschrijving kan er een bonus of promotie toegekend worden. De bonus of promotie telt echter nooit mee als zijnde contracttijd. De overeenkomst gaat in op de ingangsdatum, zijnde de eerste dag na de bonus of promotie.

Wanneer de optie ā€œgezinsabonnementā€ aan het abonnement toegevoegd wordt dan mag de ingeschrevene als ook 1 medegebruiker samen met Ć©Ć©n abonnement sporten, zolang jullie op hetzelfde adres wonen. Je medegebruiker kan gevraagd worden aan te tonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke administratie en/of een identificatiebewijs.

Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 3. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in Ć©Ć©n van onze clubs.

Als je lid wordt bij Alfa Gym dan kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variĆ«ren per lidmaatschapsvorm alsook indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beĆ«indigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 

Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliƫring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 domiciliƫringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliƫringen plaatsvinden.

Het is niet mogelijk om je lidmaatschap over te dragen aan iemand anders.

Bij inschrijving krijg je als lid een lidkaart. De lidkaart is eigendom van Alfa Gym en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. Jij bent als lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van je lidkaart en het lidmaatschap. Je dient er ook voor te zorgen dat je medegebruiker de algemene voorwaarden en huisregels van Alfa Gym respecteert en naleeft. Indien je je lidkaart kwijtraakt dan kan een nieuwe kaart op de club aangekocht worden voor ā‚¬5.

Je stemt ermee in dat de informatie die je aan Alfa Gym verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen correct, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U gaat er ook mee akkoord dat u ervoor zorgt dat deze informatie ten allen tijde juist en up-to-date wordt gehouden, hetzij door zelf de gegevens in de online applicatie te vervolledigen of te actualiseren, hetzij door in onze club te vragen naar een aanpassing.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de verschuldigde bedragen dient per overeengekomen termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via bankkaart, doorlopende opdracht of cash aan de balie. In geval van betaling via domiciliƫring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliƫring in te vullen en te ondertekenen. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan Alfa Gym om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid volgens de opdrachten van Alfa Gym.

Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid, het lid weigert te betalen, of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo binnen de 14 dagen van de maand te vereffenen. Hiervoor wordt 15 euro administratiekosten aangerekend. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende 1 maand de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van ā‚¬75 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van Alfa Gym om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Alle eventuele kosten welke door Alfa Gym worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de sporter. Daarenboven kan Alfa Gym wegens niet nakomen van de betaalverplichtingen de inschrijver de toegang tot de vestiging ontzeggen en de overeenkomst laten ontbinden (minnelijk of gerechtelijk).

Artikel 3: Duur van de overeenkomst en wijze van beƫindigen

Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een periode van 4 weken.

Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn.

Alfa Gym behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap onmiddellijk te beƫindigen.

Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen in de club bij een medewerker, per e-mail naar info@alfagym.be of per aangetekend schrijven naar de club. Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, je lidkaartnummer en de vermelding dat je het lidmaatschap wenst te stoppen, eventueel met een einddatum. Een abonnement kan niet via een andere weg stopgezet worden, tenzij een zaakvoerder van Alfa Gym de stopzetting bevestigd.

Samen sporten wordt bij Alfa Gym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beƫindigen.

Artikel 4: Wijzigingen – Openingstijden

Alfa Gym behoudt zich het recht voor om onder andere de openingstijden, tarieven, algemene voorwaarden, aanbod groepslessen, huisregels,ā€¦ te wijzigen zonder dat hiervoor een compensatie kan gevraagd worden. De openingstijden zijn online terug te vinden.

Artikel 5: Risico & Aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport kan risicoā€™s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Je bent altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

Alfa Gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Alfa Gym.

Minderjarigen zullen steeds onder toezicht van hun ouders of door deze aangestelde begeleiders moeten blijven en op geen enkele wijze enige storing aan andere leden mogen veroorzaken. Alfa Gym kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of door deze minderjarigen. Dit voor zowel binnen het centrum als op de parking. Het lid kan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan eigendommen van Alfa Gym of van haar aangestelde.

We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de clubs. Alfa Gym stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Alfa Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Alfa Gym.

Artikel 6: Eigendomsrechten

De website www.Alfagym.be is eigendom van en wordt beheerd door Alfa Gym. De visuele interface, grafische afbeeldingen, ontwerp, fotoā€™s, logoā€™s, samenstelling, informatie, teksten, computercode, producten, productnamen en productbeschrijvingen, software, diensten en alle andere niet opgesomde elementen worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, eigendomsrecht en andere toepasselijke wetten. Alfa Gym doet diezelfde rechten gelden op alle publieke uitingen, zoals, niet limitatief, in drukwerk, in advertenties, in sociale media updates.

Artikel 7: Spelen – Acties

Prijzen van ter plaatse georganiseerde evenementen, spelen enz. kunnen slechts in ontvangst worden genomen indien de winnaar nog beschikt over een geldig abonnement op datum van de prijsuitreiking; dergelijke prijzen of tegoeden op basis van een puntensysteem zijn strikt persoonsgebonden en tevens afhankelijk van een rechtsgeldig lidmaatschap (tenzij anders vermeld). Alle promoties of andere aanbiedingen zullen beperkt blijven tot hun concrete toepassing en de periode waarop ze betrekking hebben. Ze zijn nooit cumuleerbaar en niet van toepassing voor clubs, verenigingen, scholen en bedrijven tenzij anders vermeld. De prijzen kunnen in geen geval worden geruild of omgewisseld in contant geld.

Artikel 8: Contact

Het is mogelijk dat de deelnemer benaderd wordt, telefonisch, per e-mail of anderszins, zodat Alfa Gym de mogelijkheid heeft de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen. Alfa Gym gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

Artikel 9: Terugbetaling

Abonnementen of beurtenkaarten kunnen nooit terugbetaald worden en zijn nooit overdraagbaar aan derden. Mits voorlegging van een doktersbriefje kan deze termijn uitzonderlijk worden bevroren. Een beurtenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 opeenvolgende maanden. Niet opgebruikte beurten worden niet terugbetaald. Sporters met een beurtenkaart die niet komen opdagen en/of hun afwezigheid niet verwittigen verliezen hun beurt. Leden die niet komen opdagen op een groepsles waarop ze waren ingeschreven en dit niet 12 uur voor de afspraak hebben geannuleerd verliezen een beurt. Lessen kunnen geannuleerd worden wegens afwezigheid lesgever, te weinig deelnemers, onvoorziene omstandigheden…Het lid verliest dan geen beurt. Cadeaubonnen, gratis beurten/maanden,….dienen opgenomen te worden in het jaar van toekenning, zoniet vervallen ze.

Aangekochte workouts, pakketten en abonnementen zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet gedeeld, doorverkocht of doorgegeven worden. Evenmin kunnen aangekochte workouts, pakketten en abonnementen in hun geheel of in hun delen worden terugbetaald of in tijd worden verlengd.

Artikel 10: Geschillenregeling

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Alfa Gym, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Brugge.

Artikel 11: Gedragscode

De gedragscode van de fitness sector kan volledig nagelezen worden op de website van de FOD economie.

Artikel 12: Aanvullende voorwaarden

De website www.Alfagym.be kan links bevatten naar andere websites of diensten. Deze links zijn louter informatief bedoeld waardoor Alfa Gym niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten of eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van een gelinkte website.

Als enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Huisregels

 • Deel uitmakend van deze voorwaarden, verklaart u de volgende huisregels in acht te nemen :
 • Respect voor de faciliteiten, procedures, teams, klanten en producten van Alfa Gym
 • Meld u steeds aan de receptie bij elk bezoek en scan uw lidkaart
 • In het hele gebouw is een rookverbod van kracht
 • Alfa Gym hanteert een nultolerantie op het bezit en/of gebruik van verboden middelen
 • Het gebruik van een (eigen) handdoek in de sportruimtes is verplicht en je maakt het door uw gebruikte materiaal of apparaat schoon
 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten
 • Vermijd harde geluiden en geroep tijdens het sporten en beperk het geluidsniveau van je muziek
 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt
 • Jassen, sportzakken of ander items dienen in de kleedkamers te worden opgeborgen
 • Maak uw locker leeg als u Alfa Gym verlaat
 • Dieren zijn niet toegelaten
 • Verkoops- en/of promotieactiviteiten of het geven van Personal Training zijn niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming
 • Het dragen van gepaste sportkleding en (propere) sportschoenen is verplicht
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd
 • Gewenst of ongewenst intiem gedrag wordt niet getolereerd